Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Krajoznawczo-turystyczne

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE

Program pracy SK PTTK
 

Misja SK PTTK w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Praszce
Celem głównym działalności SK PTTK  jest rozwijanie wśród jego członków zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy – ziemi praszkowskiej oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.
Cele szczegółowe
• poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury ziemi praszkowskiej o dużych walorach krajoznawczo-historycznych,
• upowszechnianie informacji o walorach krajoznawczych gminy Praszka
• kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji na świeżym powietrzu,
• kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu koła, szkoły,
• promowanie działalności SK PTTK  w środowisku lokalnym poprzez udział w imprezach krajoznawczych oraz organizację rajdów rowerowych
• systematyczne przeprowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej najbliższej okolicy,
• organizacja wycieczek szkolnych (autokarowych, pieszych, itp.) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
• organizowanie konkursów o tematyce krajoznawczo-turystycznej,
• redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom działalność koła, promującej PTTK, jej historię i działalność,
• prowadzenie dokumentacji fotograficznej okolicy i kraju ojczystego,
• upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
• zachęcanie do odwiedzania stron internetowych o tematyce turystycznej,
• wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych.
 
 
Formy pracy
1. Zajęcia kameralne w sali szkolnej: organizacyjne (poświęcone aktualnej pracy koła, wyboru władz, przyjęcia nowych członków, przydzielenie zadań), popularnonaukowe (poświęcone przygotowaniom do konkursów, rajdów, biwaku, omawiające wybrane zagadnienia krajoznawcze), ćwiczeniowo-praktyczne (przekładanie wiedzy teoretycznej na ćwiczenia praktyczne w postaci określania azymutu, odległości w terenie, kierunków na mapie).
2. Zajęcia terenowe: wycieczki krajoznawcze (tematyczne lub obejmujące całość zagadnień krajoznawczych), prace terenowe (czynności badawcze, naukowe prowadzone na obszarze gminy Praszka, np. poprzez wywiady, ankiety, dokumentację fotograficzką), ćwiczeniowo-praktyczne (wykorzystujące wiedzę teoretyczną poza szkołą podczas zajęć z topografii, orientacji w terenie).
3. Rajdy rowerowe w okolicach Praszki
4. Udział w manewrach harcerskich
Tematyka spotkań koła w roku szkolnym 2017/2018:
1. Spotkanie organizacyjne: wybór władz SK PTTK, wybór hasła pracy, przydział członków do sekcji, zatwierdzenie planu pracy.
2. Zasady bezpiecznej turystyki – zapoznanie z regulaminami turystycznymi.
3. Historia i teraźniejszość PTTK.
4. Odznaki PTTK dla dzieci i młodzieży.
5. Pierwsza pomoc – ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.
6. Gry i zabawy edukacyjne o tematyce krajoznawczej.
7. Zajęcia terenowe, orientowanie się w terenie bez pomocy mapy (azymut, pomiar odległości, kątów, wysokości, orientowanie się w terenie za pomocą mapy).
8. Doskonalenie umiejętności czytania map topograficznych i turystycznych.
9. Przygotowania praktyczne do konkursów, rajdów turystycznych.
10. Prezentacje i podsumowania udziału w imprezach turystycznych.
11. Przygotowanie do OM TTK
12. Spotkania z podróżnikami

W naszej szkole istnieje Szkolne Koło PTTK .  Opiekunami  Koła są
Pani Aneta Mateusiak – Bagińska   i Pan Janusz Tobiś. Koło liczy 12 członków.