Biblioteka

                           Biblioteka szkolna zaprasza uczniów, nauczycieli,                                                                   rodziców i   pracowników szkoły                                                                                              codziennie w   godzinach                                                     od 8.00 do 14.00

Biblioteka udostępnia swoje zbiory również na okres ferii i wakacji.

 PRACOWNIK BIBLIOTEKI:

Ewa Katarzyna Tobiś

kontakt: biblioteka@sp3.praszka.pl

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!
Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce została beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025 i uzyskała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych (12 tysięcy złotych z dotacji oraz 3 tysiące złotych z Urzędu Miasta w Praszce) przeznaczone na zakup książek.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc w stworzeniu listy zakupowej nowości wydawniczych do naszej szkolnej biblioteki. Podajcie tytuły książek/serii wydawniczych, które polecacie, które warto przeczytać, lub które chcielibyście, by znalazły się w naszej bibliotece. Na Wasze propozycje czekamy do 10. czerwca 2022 roku – w tym celu prosimy o wypełnienie ankiety (link poniżej). Propozycje pożądanych tytułów można również wysyłać bezpośrednio do koordynatora projektu pani Ewy Katarzyny Tobiś przez dziennik elektroniczny.

Nasza biblioteka oferuje:
• księgozbiór liczący 9 tys. woluminów zawierający literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych  i książki popularnonaukowe                                            z różnych dziedzin wiedzy;
• pomoc w wyborach czytelniczych i poszukiwaniu informacji;
• konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne;
• dostęp do zasobów Internetu.

Działania biblioteki ukierunkowane są na:
• wspieranie realizacji podstawy programowej;
• wspomaganie realizacji edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów;
• udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji;
• rozbudzanie zainteresowań literaturą.

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce

Zasady ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w tym również na okres ferii i wakacji, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
Zasady korzystania z wypożyczalni
1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
Zasady korzystania z czytelni
1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism .
4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
-korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,
-przeglądania programów multimedialnych,
-przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
9. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

Projekt czytelniczy

Klasa 1 A wzięła udział w projekcie czytelniczym, którego celem było zachęcenie uczniów do czytania i zintegrowania społeczności szkolnej. Założeniem projektu było również inicjowanie aktywności uczniów i realizowanie ich pomysłów. Dzieci po wysłuchaniu fragmentów bajki o zwierzętach “Na ratunek Zielonej Dolinie” (Renata Opala) wykonały zakładki do książek-technika dowolna. Rezultatem projektu jest popularyzacja czytania i większa frekwencja w bibliotece.
 

Projekt czytelniczy realizowany w klasie I B

W ramach projektu czytelniczego mającego na celu zwiększenie zainteresowania czytelnictwem uczniowie klasy I B z inicjatywy wychowawcy podejmowali różne działania :
– prezentowali przyniesione przez siebie bajki , omawiając ich fragmenty,
– czytali fragmenty ulubionych książeczek z bajkami,
– wykonywali zakładki do książek ,kształtując poczucie szacunku do książek,- uczestniczyli w konkursie plastycznym na najładniejszą zakładkę,
– przez kilkanaście dni samodzielnie czytali wybrany tekst ,a fakt ten odnotowywali w karcie czytelnika ( kolorując płatki kwiatka), rodzice zaś potwierdzali czytanie dzieci swoim podpisem ,
– wykonali prace plastyczne , przedstawiając najciekawsze wydarzenia z książeczek
– wykonali kukiełki i odgrywali fragmenty wydarzeń z ulubionych bajek,
– przedstawili teatr cieni z sylwetami przedstawiającymi postaci bohaterów z ulubionych książeczek dla dzieci,
– uczestniczyli w wycieczce do Biblioteki Miejskiej , której celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, oraz wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów bibliotecznych .

Konkurs czytelniczy pod hasłem „Myślę, więc czytam” został zorganizowany w dniu 28.10.2019 dla uczniów klasy IIa w ramach realizacji projektu czytelniczego związanego z wymogami NPRCz.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klasy 2a. Ich zadaniem było przeczytanie fragmentu wskazanego tekstu.
I miejsce zdobyła Martyna Kokot.
II miejsce zdobył Wojciech Gaj
III miejsce Dawid Kubiak.
Konkurs dostarczył dzieciom dobrej rozrywki i wyrobił w nich umiejętność współdziałania i rywalizacji.
Dodatkowo w ramach projektu uczniowie wykonali piękne, kolorowe zakładki do swoich książek.

Uczniowie klasy IIB wzięli udział w projekcie czytelniczym, którego celem jest promowanie wśród dzieci czytelnictwa.
Udział w projekcie pokazał dzieciom, że czytanie książek bawi, uczy i przede wszystkim pozwala wypełnić ich wolny czas. Miał on również na celu zachęcić uczniów do tego, aby samodzielnie sięgali po książkę.
W ramach projektu uczniowie zaprojektowali i samodzielnie wykonali piękne, kolorowe zakładki, które mają im posłużyć podczas czytania. Dodatkowo, aby do czytania zachęcić tych, którzy nie potrafią jeszcze robić tego samodzielnie uczniowie nagrali wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”, który następnie zaprezentowali w młodszych klasach.
W ramach zajęć plastycznych wykonali również makiety lokomotywy, o której mowa był w wierszu.
Dla wszystkich był to mile spędzony czas. Widać było ogromne zaangażowanie uczniów i radość z wykonanych zadań.

W ramach realizacji projektu czytelniczego 22 października br. w bibliotece szkolnej zostało zorganizowane spotkanie uczniów klasy III a z Panem Jerzym Jagiełą, pracownikiem Straży Miejskiej w Praszce. Mottem spotkanie było: „Zgadnij, z jakiej jestem książki”. Pan Jerzy czytał fragmenty utworów, a uczniowie odgadywali z jakiej książki one pochodzą. Okazało się, że trzecioklasiści bezbłędnie poradzili sobie z zadaniem, ponieważ podawali nie tylko tytuły książek, ale również wymieniali głównych bohaterów i autorów.

Na spotkanie została zaproszona Dyrektor Szkoły Pani Patrycja Belka. Nasza Dyrektorka świetnie zdała egzamin ze znajomości lektur szkolnych z czasów swojego dzieciństwa. Spotkanie w bibliotece szkolnej przebiegało w miłej i bajecznej atmosferze. Dziękujemy Panu Jerzemu Jagiele i Pani Dyrektor Patrycji Belce za przyjęcie zaproszenia .

Realizacja projektu czytelniczego „Zgadnij, z jakiej jestem książki” w klasie III a przebiegała w trzech etapach:

a) wykonanie zakładek do książek,

b) odgadywanie z jakiej jestem książki,

c) lepienie z plasteliny wybranych postaci z ulubionych książek.

Mamy nadzieję, że wszystkie przedsięwzięcia, które zostały podjęte w ramach realizacji powyższego projektu przyczynią się do popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zintegrują społeczność szkolną , zainicjują aktywność uczniów oraz pozwolą im realizować własne pomysły i marzenia. Uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Gabrielą Nalichowską


W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa III b zrealizowała projekt czytelniczy: “Zgadnij, z jakiej jestem książki?” Podczas zajęć uczniowie prezentowali swoje ulubione książki. Opowiadali o bohaterach, przygodach w nich zawartych. Na kolejnych zajęciach każdy z uczniów wykonał zakładkę do książki, a także kukiełkę. Postacie kukiełkowe wykonane przez uczniów są wystawą w bibliotece szkolnej. Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości, a jednocześnie przypomniały jak ważne są książki i że warto po nie często sięgać.

klasa 5 a w ramach projekt czytelniczego zrealizowała temat ” Opowieści z Narnii”- podróż w świat fantazji. Uczniowie na lekcji wychowawczej w ramach projektu wykonali plakat, na którym w sposób kreatywny przedstawili świat fantazji.

Kl. 6a w ramach projektu czytelniczego zrealizowała temat ” Podróże po literaturze”. Uczniowie prezentowali ulubione książki, recenzowali je i zachęcali kolegów do ich przeczytania. Przygotowali również plakaty i gry planszowe w oparciu o przeczytane utwory. Gry cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

24 uczniów klasy VI b SP 3 w Praszce pod kierunkiem wychowawcy Małgorzaty Krysiak brało udział w projekcie „Podróże z literaturą” mającym na celu rozwijanie edukacji czytelniczych i zachęcenie do wnikliwego poznawania lektury, której motywem jest podróż. Młodzież przeczytała powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, następnie przygotowała szczegółowe mapy wędrówki Stasia i Nel, propozycje okładki do książki oraz makiety przedstawiające wybrane miejsca pobytu małych bohaterów. Podczas jednej z lekcji poszczególne grupy prezentowały efekty swojej pracy. Wszyscy byli zgodni co do tego, że w czasie zajęć połączyli wiadomości z różnych dziedzin i mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

Lektury naszych rodziców stały się tematem projektu czytelniczego zrealizowanego w klasie VII. Uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić wywiad ze swoimi rodzicami i efektami zdobytych informacji podzielić się z klasą.

Wszyscy uczestnicy projektu stwierdzili z satysfakcją, że czynność czytania książek nie była obca ich rodzicom i należy brać z nich przykład i częściej odwiedzać – zwłaszcza szkolną – bibliotekę, której księgozbiór jest w stanie sprostać różnym zainteresowaniom czytelników, zarówno młodszych jak i starszych wiekiem.
Dyskusje i rozmowy na temat książek okazały się interesującym tematem do rozmów z rodzicami a czas na nie poświęcony czasem bezcennym.

“Książka mojego dzieciństwa” była tematem przewodnim projektu czytelniczego zrealizowanego w kl. VIII. Każdy uczeń wykonał okładkę swojej ulubionej książki z dzieciństwa. Wśród prac pojawiały się głównie takie postacie jak Kubuś Puchatek, Franklin, a także Harry Potter i książka A. Chylińskiej “Labirynt Lukrecji”. Ósmoklasiści mieli możliwość wykazania się swoją inwencją twórczą. Mieli również okazję wymienić się z kolegami informacjami o tym, co czytają obecnie i co polecają do przeczytania