Projekt gminny

Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w gminie Praszka.

Gmina Praszka realizuje projekt pn.:„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka”ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2200 współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zadania: 2017-05-01 do 2019-06-30

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce

Wartość całkowita projektu: 1 080 702,13

1. Dofinansowanie w kwocie: 1 026 667,02 w tym:

– ze środków europejskich – 918 596,81

– ze środków dotacji celowej – 108 070,21