Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE „RAZEM LEPIEJ”

                                                Stowarzyszenie „ Razem Lepiej” działa na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do SP nr 3 oraz ogółu społeczeństwa.                                                             Siedziba Stowarzyszenie mieści się przy Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną.

 

Nr konta:

PEKAO SA 97 1240 3291 1111 0010 3513 8249

 

Zarząd Stowarzyszenia „Razem Lepiej”:

Prezes: Aneta Mateusiak- Bagińska
 Z-ca Prezesa: Agnieszka Soberka
 Skarbnik: Elżbieta Galewicz
 Sekretarz: Aleksandra Paprotna.

 

 Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz doposażenia i unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły.
2. Działalność kulturalno- oświatowa i rekreacyjna na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły.
3. Organizacja pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkoły.
4. Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza tych z rodzin patologicznych.
5. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
6. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.
7. Pomoc w dożywianiu dzieci potrzebujących.
8. Zapobieganie przemocy w domu, rodzinie i środowisku dzieci oraz działanie zapobiegające dostarczaniu używek młodym ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki).
9. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie kultury, ekologii i ochrony środowiska, a także propagowanie zajęć z informatyki, kultury fizycznej i sportu.
10. Promocja i popieranie zadań integracyjnych dzieci i młodzieży z osobami potrzebującymi opieki ( osoby starsze, niepełnosprawne, osoby wymagające opieki specjalnej).
11. Pobudzanie świadomości lokalnych dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi miasta, dyrekcją szkoły, Radą Rodziców i innymi organizacjami działającymi przy szkole.
2. Organizowanie festynów rodzinnych, imprez sportowo- rekreacyjnych, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.
3. Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci potrzebujących ze szkoły.
4. Działalność charytatywną i dobroczynną na rzecz szkoły i dzieci uczęszczających na zajęcia.
5. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach.
7. Inne działania realizujące cele statutowe.

REGON: 160349626


NIP: 5761564316


KRS: 0000358037