Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY:

Grażyna Walków

KONTAKT:

pedagog@sp3.praszka.pl

GODZINY PRACY 

PONIEDZIAŁEK   8.00 -12.00

WTOREK   8.00-14.00

ŚRODA   8.00 -12.00

CZWARTEK  8.00-14.00 

PIĄTEK   8.00 -10.00

 

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie-wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż

 

Nie taki pedagog straszny jak go malują! Czyli – do czego i komu potrzebny jest pedagog szkolny?

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Czym zajmuje się pedagog?

 

Podstawową rolą pedagoga jest analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Działania pedagoga nakierowane są na ochronę i poprawę sytuacji dziecka, zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym.  Pedagog jest więc przede wszystkim rzecznikiem dziecka. Jednak obszary jego działania obejmują wiele płaszczyzn życia szkolnego. Pedagog swoimi działaniami wspomaga: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Do zadań pedagoga, między innymi, należy:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży.

 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Współpraca z różnymi instytucjami: Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę.

Kto i w jakiej sytuacji można skorzystać z pomocy pedagoga?

Drogi uczniu, zwróć się do mnie gdy:

 • Czujesz się samotny, sądzisz, że nikt go nie rozumie.

 • Masz problemy rodzinne.

 • Nie możesz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz trudności w nauce.

 • Nie możesz odnaleźć się wśród kolegów i koleżanek w klasie.

 • Chciałbyś zrobić coś dobrego dla innych.

 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością.

 • Potrzebujesz chwili wyciszenia i spokoju.

 

Przyjdź do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, skorzystaj z porady pedagoga w przypadku gdy:

 • Zauważysz problemy w nauce swojego dziecka o nieznanym podłożu.

 • Pojawiają się niepokojące spostrzeżenia związane z procesem wychowania dziecka.

 • Zauważyłeś nagłe, niepokojące zmiany w zachowaniu syna lub córki.

 • Masz trudności w komunikacji z dorastającym dzieckiem.

 • Dziecko komunikuje ci problemy w klasie.

 • Pojawiły się problemy w rodzinie (problemy materialne, rozwód, przemoc, choroba, śmierć).

 • Potrzebujesz rady, wsparcia w wychowaniu.

 • Twoje dziecko przejawia wyraźne uzdolnienia i chcesz je rozwijać.

 • Rodzina znalazła się w nowej sytuacji i zauważasz trudności dziecka w jej zaakceptowaniu.

 

Kontakt z pedagogiem

Zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny oraz pod numerami telefonów: 343591032, 500262633.