Program profilaktyczno - wychowawczy

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Praszce

  

Misja Szkoły:

Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym, pogodnym, otwartym na dobro i piękno człowiekiem.

Przez integralnie podejmowane nauczanie i wychowanie uczeń:

jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, jest ciekawy świata, wrażliwy na dobro, prawdę i piękno. Staje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,

szanuje zdrowie i życie swoje jak i innych ludzi, dostrzega problemy pokrzywdzonych przez los,

jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym i ambitnym – żądnym sukcesu,

ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom

 

Cele ogólne:

 

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia

2. Propagowanie zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu oraz dbania o środowisko

naturalne.

3. Rozbudzanie i rozwijanie możliwości moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

4. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania założonych celów.

5. Ograniczenie zachowań agresywnych, przemocy i patologii. Bezpieczeństwo – zagrożenia dla

zdrowia i życia.

6. Przygotowanie do pełnienie ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie

normami.

7. Kształtowanie w rodzicach poczucia odpowiedzialności i przynależności do szkoły.

8. Przygotowanie młodego człowieka do poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania oraz

historii i kultury narodu. Wychowanie do wartości i kształtowanie prawidłowych postaw

patriotycznych.

9. Okazywanie szacunku i odpowiedniej postawy dla Patronów szkoły.

10. Przygotowanie absolwenta do życia w zjednoczonej Europie, do tolerancji i szacunku do

człowieka, innych kultur i religii.

11. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów

dostępnych w sieci.

Klasy I-III

Metody pracy

. gry i zabawy

. dyskusje na forum grupy

. rozmowy

. twórczość plastyczna i artystyczna dzieci

. wycieczki tematyczne

. gry dramowe

. scenki improwizowane

Formy pracy

. praca indywidualna

. praca w grupach

 

 Plan działań wychowawczych dla klasy pierwszej

Cel wychowania: Dziecko ma poczucie przynależności do zespołu klasowego

Efekty działań wychowawczych:

1.   Ma poczucie przynależności do klasy

2.   Kształtuje postawy społeczne ( wartości, normy, wzory zachowań).Wyraża potrzebę, chce

działać w grupie rówieśniczej i wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy.

3.   Zna i przestrzega normy postępowania w różnych sytuacjach. Bezpieczeństwo – profilaktyka

zachowań ryzykownych (problemowych).

4. Zna podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Poznajemy się przez zabawę

 

1. Odpowiadamy na pytania:

jaki(a) jestem?, co najlepiej

lubię robić?, moja ulubiona

zabawka.

2. Wykonanie planszy pod hasłem „To Ty”

3. Pasowanie na ucznia i czytelnika

4. Wspólne wyjazdy klasowe (imprezy kulturalne, wycieczki)

– Wychowawca

– Pedagog

– Dyrekcja

– Rodzice

– Bibliotekarz

 

 

Obserwacja:

– Wychowawca

– Rodzice

Rozmowy:

– Wychowawca

– Rodzice

 

2. Jesteśmy pełnoprawnymi uczniami szkoły

1. Pasowanie na ucznia.

2. Poznajemy nasze prawa

i obowiązki

3. Kształtujemy prawidłowe

postawy patriotyczne (100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę)

4. Rocznica wyboru Patrona naszej szkoły.

5. Uwrażliwiamy się na potrzeby innych ( osoby niepełnosprawne)

– Wychowawca

– Dyrektor

– Pedagog

– SU

– Opiekun PCK

 Integracja z dziećmi, działalność PCK i SU

Współpraca z Muzeum

3. Tworzymy grupy zadaniowe

1. Tworzymy klasowe kluby

przyjaciół:

– kwiatów

– porządku

2. Ustalamy zakres obowiązków

3. Dbamy o rozwój fizyczny,

o bezpieczeństwo własne

i innych

4. Rozwijamy odpowiedzialność za siebie i innych (wolontariat).

5. Rozwijamy kompetencje cyfrowe uczniów.

– Wychowawca

– Uczniowie

– Pielęgniarka

szkolna

Analiza wytworów pracy dzieci.

– Wychowawca

– Rodzice

 

4. Prezentujemy się jako zespół klasowy

1. Przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia i prezentacje prac plastycznych

2. Wspólnie omawiamy nasze

działania

– Wychowawca

– Uczniowie

– SU

– Rodzice

– Bibliotekarz

Analiza wytworów pracy dzieci.

– Wychowawca

– Rodzice

 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej

Cel wychowania: Dziecko zna normy dobrego zachowania i stosuje zwroty

grzecznościowe

Efekty działań wychowawczych:

1.   Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.

2.   Szanuje rówieśników, młodszych i dorosłych.

3.   Postępuje według przyjętych zasad dobrego wychowania. Relacje kształtowanie postaw

społecznych i umiejętności komunikacyjnych.

4. Kształtuje postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

5. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

6.   Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Potrafimy

zachować się

w klasie, szkole

i miejscach

publicznych.

 

1. Opracowujemy regulamin

dobrego zachowania.

2. Dbamy o bezpieczeństwo

własne i innych

3.Poznajemy zasady

zachowania w instytucjach

publicznych

4. Przedstawiamy teksty

literackie obrazujące dobre

zachowanie

5. Rozwijamy kompetencje

cyfrowe uczniów.

– Wychowawca

– Pedagog

– Rodzice

– Uczniowie

– Bibliotekarz

 – Pielęgniarka

szkolna

Rozmowy z dziećmi

Obserwacja:

– Rodzice

– Wychowawca

Organizacja dramy na temat zachowania

– Wychowawca

– Bibliotekarz

2. Poznajemy

piękno i tradycje

naszej ojczyzny,

regionu,

miejscowości.

1. Tworzymy i uczestniczymy

w kultywowaniu tradycji

szkoły, miejscowości,

regionu i kraju:

– bierzemy czynny udział

w uroczystości związanej z rocznicą wyboru Patrona szkoły

– kształtujemy prawidłowe

postawy patriotyczne – wychowanie do wartości

– bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych, imprezach szkolnych i klasowych.

-poznajemy legendy związane z historią regionu

-poznajemy tradycje szkoły, miejscowości, regionu i państwa.

– Wychowawca

– Rodzice

– Uczniowie

– Bibliotekarz

 

 

3. Szanujemy

rówieśników,

młodszych

i dorosłych

1. Potrafimy się zachować w klasie i szkole – stosujemy formy grzecznościowe

2. Uwrażliwiamy się na potrzeby innych (osoby niepełnosprawne )

3. Nie przeszkadzamy sobie

w zabawie

4. Rozwijamy odpowiedzialność za siebie i innych (wolontariat).

– Wychowawca

– Pedagog

– Rodzice

– Uczniowie

– SU

 

Wybór mistrza grzeczności

Rozmowy z dziećmi

Obserwacja zachowania:

-Wychowawca

-Rodzice

-Nauczyciele

 

 

 Plan działań wychowawczych dla klasy trzeciej

Cel wychowania: Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

Efekty działań wychowawczych:

1. Okazuje szacunek i odpowiednią postawę dla Patrona naszej szkoły. Wychowanie do wartości.

2.   Wie do kogo zwrócić się o pomoc.

3.   Jest świadome swoich praw. Kształtuje postawy społeczne.

4.   Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i umie na nie reagować.

5. Przygotowuje się do podejmowania działań mających na celu zdrowy

styl życia. Profilaktyka uzależnień.

 6. Kształtuje umiejętności właściwego komunikowania się w różnych

sytuacjach społecznych.

7. Kształtuje umiejętność profilaktyki zachowań ryzykownych

(problemowych)

8. Zna zasady technologii informacyjnej, rozwija kompetencje cyfrowe, matematyczne,

kreatywność i przedsiębiorczość.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Sposób ewaluacji

1. Znamy swoje

prawa

1. Jestem dzieckiem i mam

swoje prawa

2. Poznajemy praw i obowiązki ucznia. Wybieramy „Mały Samorząd Uczniowski”

3. Bierzemy czynny udział w uroczystości związanej z ROCZNICĄ WYBORU PATRONA NASZEJ SZKOŁY.

4. Poznajemy osoby i instytucje pomagające dzieciom.

– Wychowawca

– Pedagog

– Rodzice

– Dyrekcja

– Uczniowie

– SU

Ankieta

Rozmowa z dziećmi

Obserwacja

-Wychowawca

-Rodzice

2. Wiemy co jest

dobre a co złe

1. Odróżniamy dobro od zła.

2. Rozpoznajemy sytuacje

niebezpieczne.

3. Rozmawiamy o sytuacjach

trudnych.

4.Zapoznajemy z zasadami

zdrowego, racjonalnego

odżywiania się, higieny

osobistej i aktywności

fizycznej.

– Wychowawca

– Pedagog

– Rodzice

– Uczniowie

 

Obserwacje

 

 

3. Kształtujemy

umiejętności

psychospołeczne

1. Szanujemy drugą osobę

i potrafimy jej słuchać.

2. Rozpoznajemy i nakazujemy uczucia – radzimy sobie z negatywnymi emocjami

3. Lubimy się – akceptujemy wady i zalety innych

4. Umiejętnie podejmujemy działania mające na celu pomoc słabszy i potrzebującym (umiejętności rozwiązywania konfliktów)

5. Uwrażliwiamy się na potrzeby innych (osoby niepełnosprawne )

6. Rozwijamy odpowiedzialność za siebie i innych (wolontariat).

– Wychowawca

– Pedagog

– Uczniowie

– Pielęgniarka

szkolna

Obserwacje:

-Wychowawca

-Rodzice

 

4. Korzystamy ze zdobyczy techniki i nauki

1.Przygotowujemy się do życia w społeczeństwie informatycznym

i informacyjnym

2.Świadomie i odpowiedzialnie

korzystamy ze środków komunikacji masowej

3.Wykorzystujemy w praktyce

podstawowe zasady posługiwania się komputerem i technologią informacyjną

– Wychowawca

– Nauczyciel

informatyki

Analiza wyników konkursów i dokumentacji szkolnej

 

Klasy IV – VIII

 

Formy realizacji:

1.   Gry i zabawy.

2.   Dyskusja w grupie.

3.   Dramy.

4.   Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.

5.   Wycieczki turystyczno-krajoznawcze i tematyczne.

6.   Warsztaty doskonalące.

7.   Scenki rodzajowe.

8.   Modelowanie postaw.

9.   Kara i nagroda.

 

 

Plan działań wychowawczych dla klas IV-VIII

Efekty działań wychowawczych:

 1. Promuje zasady samorządności.

 2. Przygotowuje do pełnienie ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 3. Kształci umiejętność dawania i pomocy potrzebującym (osoby niepełnosprawne, wolontariat).

 4. Okazuje odpowiednią postawę wobec szkoły, jej znakomitej historii – kultywowanie ceremoniału.

 5. Przygotowuje ucznia do poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania.

 6. Przygotowuje młodego człowieka do poczucia dumy z historii i kultury narodu. Kształci wartości i prawidłowe postawy patriotyczne.

 7. Szanuje Polskie dziedzictwo kulturowe i wartości europejskie .

 8. Przygotowuje absolwenta do życia w zjednoczonej Europie, do tolerancji i szacunku do człowieka, innych kultur i religii

 9. Dba o kontakty interpersonalne.

 10. Propaguje zdrowy styl życia i spędzania wolnego czasu oraz dbania o środowisko naturalne. Profilaktyka uzależnień.

 11. Dba o bezpieczeństwo – zagrożenia dla zdrowia i życia, przemoc, agresje i patologie.

 12. Rozwija kompetencje cyfrowe, matematyczne, kreatywność i przedsiębiorczość. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z zasobów dostępnych w sieci.

TREŚCI WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH

OBSZAR 1. Przygotowuje do pełnienie ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami.

Zadania

szczegółowe

Cele

Sposób realizacji

Propozycje tematów lekcji wychowawczych

1. Integracja środowiska szkolnego
i klasowego

– Nawiązać bliskie i serdeczne kontakty w grupie rówieśniczej

– Rozwijać problemy
w twórczy sposób, radzić sobie z własnymi
emocjami

– Zachowywać się w sposób kulturalny i akceptowany społecznie

– Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego i przyjęcie uczniów klas I
w poczet społeczności
szkolnej

– Uroczyste obchody świąt

– Organizowanie konkursów szkolnych

– Pomoc w budowaniu
pozytywnego obrazu
własnego Ja” poprzez
wspieranie ucznia w
jego działaniach, prawidłowe
komunikowanie się i stwarzanie atmosfery
wzajemnego zaufania

– Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania

1.Zapoznajmy się

2.Wybór samorządu

klasowego.
3.Organizacja pracy na lekcjach wychowawczych.
4.Prawa i obowiązki ucznia.
5.Czy już wychowujesz siebie?
6.Budujemy atmosferę zaufania w klasie.
7. Jak zjednać sobie przyjaciół?
8. Pracuję nad swoim
charakterem.

2. Kształtowanie
właściwej postawy
wobec ludzi

– Dostrzegać potrzeby własne i innych ludzi, zachować się asertywnie

– Samopomoc koleżeńska

– Zajęcia wyrównawcze

– Zajęcia w ramach
wolontariatu

– Indywidualna pomoc
nauczycieli

1.Oceniamy nasze zachowanie.
2.Nasze wyniki w nauce i zachowaniu.
3.Jak sobie radzić ze stresem?

4. Jak pomagać i nie zaszkodzić?

4. Uświadomie -nie uczniom istniejących
zagrożeń (nikotynizm,
alkoholizm,
narkomania, agresja)

– Rozpoznać grożące
mu zagrożenia

– Powiedzieć „Nie”

– Zna konsekwencje zdrowotne wynikające ze
stosowania używek

– Pogadanki na tematy
dotyczące zagrożeń oraz
jak im przeciwdziałać

– Konkursy tematyczne

– Wystawy

1. Skutki palenia tytoniu.
2. Narkotyki – droga do nikąd.
3. Alkohol szkodzi.
4. Nałogi, nawyki – NIE. Zdrowy styl życia – TAK.
5. Alkoholizm jest chorobą- uzależnieniem od alkoholu.OBSZAR 2. Przygotowuje młodego człowieka do poczucia dumy z historii i kultury narodu.

1.Kształtowanie poczucia więzi z
krajem ojczystym,
jego przeszłością,
tradycją i kulturą

2. Kształtowanie
poczucia dumy
narodowej

– Zna historię
własnego państwa

– Zna symbole
narodowe i pieśni
patriotyczne

– Wychowanie do wartości i kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych

– Zna i wzoruje się
na sylwetkach
wielkich Polaków

– Poznanie ważnych
wydarzeń z życia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

– Udział w konkursach
przedmiotowych i tematycznych

– Organizowanie
różnorodnych uroczystości z okazji świąt państwowych,
oraz ważnych dla kraju
rocznic

– Cykl lekcji poświęconych
wychowaniu patriotycznemu

– Galeria wybitnych Polaków

– Zapoznanie z osiągnięciami wielkich Polaków

– Historia flagi, godła i hymnu

– Cykliczne wystawy

– Apele, inscenizacje

1.Święto Odzyskania
Niepodległości – wychowanie do wartości
2.Kwiecień – miesiącem
pamięci narodowej.

3.Świeto Konstytucji 3-go Maja.
4.Twój idol, twój autorytet.
5.Biografia Stefana Wyszyńskiego.
6.Polacy,których zna Świat.OBSZAR 3. Przygotowuje absolwenta do życia w zjednoczonej Europie, do tolerancji i szacunku do człowieka, innych kultur i religii

1. Kształtowanie

postaw

obywatelskich,

szacunku i tolerancji

dla odmiennych kultur i religii

2. Kształtowanie

postawy

proeuropejskiej

3. Zapoznanie z katalogiem praw wolności człowieka i ich łamaniem

4. Promowanie

wartości

chrześcijańskich

– Poznaje nauki, które głosił Ojciec Św., ze szczególnym uwzględnieniem myśli kierowanych do młodzieży

– Rozumie proces jednoczenia się Europy

– Ma poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej

– Posługuje się językiem obcym w mowie i w piśmie

– Ma świadomość potrzeby tolerancji dla odmiennych kultur i religii

– Zna prawa i wolności przynależne człowiekowi

– Kieruje się w życiu

zasadami dekalogu

– Wystawy

– konkursy

– pogadanki

1.Wszyscy jesteśmy tacy sami.

2.Nasze miejsce w Europie.
3. Czy jestem tolerancyjny?

4.Wszyscy jesteśmy Europejczykami.

5.Poznajemy kraje i mieszkańców Unii Europejskiej.

6.Poznajemy instytucje stojące na straży praw człowieka.OBSZAR 4. Przygotowuje ucznia do poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania.

1. Wprowadzenie w świat tradycji regionu

2. Wskazanie przykładów umożliwiających
integrację z kulturą regionu

3. Wspieranie
kontaktów z osobami
i instytucjami
zajmującymi się ochroną i pomnażaniem
dziedzictwa kulturowego w regionie

– Zna przeszłość i współczesność własnego regionu
w aspekcie kulturalnym, gospodarczym, politycznym i społeczny
– Planuje ścieżkę rozwoju zawodowego

– Rozumie konieczność pielęgnowania
tradycji regionu

– Wskazuje przykłady
dziedzictwa kulturowego w regionie (spuścizna materialna i niematerialna

– Utożsamia się ze
swoją małą Ojczyzną

– Zna tradycje i obrzędy ludowe regionu

– Konkurs wiedzy o regionie

– Konkurs wiedzy o Praszce

– Lekcje muzealne (Muzeum w Praszce, w Ożarowie i w Wieluniu)

– Obrzędy i obyczaje (inscenizacje, portfolia,
prace plastyczne)

– Dni Praszki

– Ludzie naszego regionu Informacje o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych (wycieczki,
wystawy, rajdy, konkursy)

lokalni przedsiębiorcy

1.Czy znasz swoją miejscowość i gminę?

2.Historia mojej miejscowości.

3.Wycieczka do Muzeum w Praszce.

4.Zabytki,które warto zobaczyć w najbliższej okolicy.

5.Jedzie pociąg – historia kolejki wąskotorowej.

6. Moje plany dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu.OBSZAR 5. Kształci nawyki zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu oraz dbania o środowisko naturalne.

1. Wskazanie na konieczność racjonalnego odżywiania się higieny osobistej, dbania o estetykę spożywania
posiłków

2. Zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne

3. Zapewnienie opieki medycznej
4.Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

5. Wskazanie na szkodliwość używania środków psychoaktywnych
6. Aktywny tryb życia

7. Wskazanie na konieczność
współżycia z przyrodą

8. Choroby cywilizacyjne

9. Dbałość o najbliższe środowisko na co dzień

– Rozumie konieczność zdrowego stylu
życia i profilaktyki

– Zna zagrożenia
współczesnej cywilizacji

– Dba o środowisko naturalne i rozumie
konieczność jego
ochrony dla przyszłych pokoleń

– Wie, gdzie może
uzyskać pomoc medyczną

– Działalność szkolnego koła PCK (akcje, konkursy)

– Konkursy ekologiczne

– Sprzątanie Świata

– Dzień Ziemi

– Dzień Sportu Szkolnego

– Cykl lekcji wychowawczych (spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, prelekcje)

1.Dbamy o czystość klasy i szkoły.

2.Bezpiecznie spędzamy

ferie.

3 .Dbamy oswoją skórę, opalać się czy też nie?

4. Relaks-sposób rozładowania stresu

5. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

6. Pomagajmy ptakom i zwierzętom przetrwać zimę.

7. Witamy wiosnę.

8. Światowe problemy ochrony środowiska.

9. Obchody Dnia Ziemi

10. Bezpieczna droga do i ze szkoły.

11. Ruch to zdrowie.OBSZAR 6. Bezpieczeństwo – zagrożenia dla zdrowia i życia, przemoc, agresje i patologie

1.Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

– Uczeń odróżnia przemoc od agresji

– Wie do kogo zwrócić się o pomoc

– Umie przeciwstawić się tego typu sytuacjom

– Zna konsekwencje
negatywnych zachowań

– Spotkania z pedagogiem

– pogadanki na godzinach wychowawczych

1. Pozytywne myślenie- co mi to daje?
2. Na czym polega rozwój
człowieka?
3. Ja, w środowisku do którego należę ,moje miejsce w rodzinie, w gronie kolegów,
społeczności szkolnej.
4. Emocje i ich związek z przeżywaniem określonych sytuacji.

2. Uświadomienie
młodzieży zagrożeń
związanych z
uzależnieniami

– Uczeń umie dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo

– Zna zagrożenia
wynikające z używania nikotyny, alkoholu i innych środków
odurzających

– Posiada wiedzę na temat skutków
prawnych i
społecznych
używania środków
odurzających

– Zachowuje postawę asertywną

– Zdobywa umiejętność
dokonywania
wartościowych i sensownych wyborów w życiu

– Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej

– Przygotowanie gazetek
tematycznych dotyczących akcji :Dzień bez papierosa”,
„Światowy Dzień Walki z AIDS”

– Realizacja szkolnych
programów profilaktycznych

– Prelekcje na temat dbałości o zdrowie

1. Zapoznajemy się z pojęciem asertywności.
2. Uczymy się zachowań
asertywnych.
3. Co rozumiemy pod
pojęciem – zdrowy styl
życia?
4. Istota i sposób
powstawania uzależnień.
Rodzaje uzależnień.

3. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych

– Posiada podstawową
wiedzę w zakresie
korzystania z internetu

– Posiada wiedzę na temat nielegalnych praktyk stosowanych w internecie

– Jest świadomy
zgubnych skutków
jakie może nieść niewłaściwe korzystanie z technologii informatycznych . –
Rozwija swoje kompetencje cyfrowe. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z zasobów dostępnych w sieci.

– Realizacja zajęć-informatyki

– Pogadanki

– Spotkania z fachowcami
(policjant, psycholog,
pedagog)

1. Jak bezpiecznie korzystać z internetu.
2. Czego nie mogę robić gdy surfuję w internecie.
3.Strony, które warto polecić – surfuję z głową.

4.Ochrona przed
skutkami pożaru i innymi zagrożeniami

– Uczeń zna zasady
zachowania się podczas pożaru i akcji gaśniczych.

– Umie obsługiwać
podstawowy sprzęt gaśniczy

– Zna rodzaje pożarów i ich charakterystykę

– Potrafi podporządkować
się osobom kierującym akcją ratowniczą

– Ewakuacja w czasie
pożaru lub alarmu zagrożenia wybuchem bomby

– Atak terrorystyczny

1. Co to jest plan ewakuacyjny?

2. Jak korzystać z numerów alarmowych?

3. Jak zachować się podczas ewakuacji?

5. Zasady
bezpieczeństwa na drodze (pieszy,
rowerzysta, pasażer,
trudne sytuacje)

– Uczeń jest świadomym
uczestnikiem ruchu
drogowego

– Zna zasady
udzielania pierwszej
pomocy

– Uczeń właściwie zachowuje się na drodze zarówno w charakterze pieszego
jak i kierującego

– Organizowanie pogadanek
na lekcjach wychowawczych na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym Spotkania z przedstawicielami Policji,
Straży Miejskiej

– Organizowanie kursu na kartę rowerową

1. Przepisy ruchu drogowego
dla rowerzystów.

2. Jak bezpiecznie poruszać się po drodze?

3. Jestem widoczny na drodze.

6. Zasady

bezpieczeństwa w czasie uroczystości

szkolnych, wycieczek,

rajdów, biwaków i wypoczynku w czasie

wolnym od zajęć

– Uczeń rozróżnia
zagrożenia i potrafi
na nie prawidłowo
reagować

– Pogadanki na lekcjach
wychowawczych

– Spotkania z fachowcami
(lekarz, pielęgniarka,
policjant)

1. Poznajemy zasady zachowania na rajdach i wycieczkach.

2. Jak bezpiecznie poruszać się w grupie?

7. Środki odurzające

– Uczeń zna konsekwencje
nadużywania środków
odurzających

– Organizowanie spotkań i prelekcji na temat szkodliwości środków
odurzających

1. Skutki zażywania środków odurzających.

2. Jak odmawiać?OBSZAR 7. Współpraca z rodzicami.

1. Określenie programu i zasad współpracy między szkołą a rodzicami

2. Uświadomienie
rodzicom możliwości
intelektualnych ich dzieci
3. Współdziałanie
rodziców i nauczycieli w procesie wychowania
4. Rodzice wspomagają
dzieci w rozwiązywaniu
problemów wieku
dojrzewania
5. Rodzice wspierają dzieci w ich twórczym
działaniu
6.Zainteresowanie
rodziców finansami szkoły

– Uczeń przekazuje informacje na linii: Uczeń- Nauczyciel Rodzic

– Wybór trójek klasowych

– Spotkania w ramach Rady Rodziców

– Organizowanie przez
szkołę spotkań pedagoga i psychologa z rodzicami

– Udział rodziców w imprezach szkolnych wycieczki, dyskoteki

– Spotkania z pedagogiem i wychowawcami klas

– Organizowanie szkoleń dla rodziców

– Udział w pracach na rzecz szkoły

– Spotkania w ramach Rady
Rodziców

1.Dzień Kobiet.

2.Dzień Chłopca.

3.Dzień Nauczyciela.
4.Dzień Dziecka.

 

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym

Rodzaj wydarzenia

Wartości

Przewidywane efekty

Termin

Rozpoczęcie roku szkolnego

patriotyzm, wykształcenie,

praca nad sobą,

– godne zachowanie podczas uroczystości,

poczucie wspólnoty społeczności szkolnej i przynależności narodowej,

odświętny ubiór

IX

   

Sprzątanie świata

praca dla społeczeństwa.

wrażliwość na estetykę środowiska,

dbałość o wygląd otoczenia,

postawa proekologiczna

IX

Ślubowanie klas pierwszych

tradycja,

kultywowanie ceremoniału

kultywowanie ceremoniału, który jest częścią tradycji w szkole,

nadanie rangi przyjęcia do społeczności szkolnej,

IX/X

Święto Edukacji Narodowej

szacunek,

uprzejmość

szacunek dla pracy nauczyciela.

X

   

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

niepodległość,

ojczyzna,

patriotyzm

umiłowanie wolności i niepodległości,

docenianie pokoju, wychowanie do wartości,

godne zachowanie podczas uroczystości.

XI

Andrzejki

dobre obyczaje i tradycje polskie.

utrzymanie koleżeńskich i przyjaznych kontaktów z rówieśnikami

XI

Mikołajki

dzielenie się radością z innymi

zaangażowanie w organizowanie imprezy klasowej,

wykształcenie umiejętności dawania prezentów.

XII

Dzień Przeciw Przemocy, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

szacunek dla drugiego człowieka,

tolerancja.

poznanie różnych sposobów rozwiązywania konfliktów,

odnoszenie się z szacunkiem do każdego człowieka.

XII

Jasełka szkolne

tradycja,

umiejętność przebaczania innym.

podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej,

budowanie więzi wspólnoty szkolnej.

XII

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

szacunek dla drugiego człowieka,

tolerancja. dzielenie się z innymi

zaangażowanie w organizowanie masowej imprezy lokalnej,

wykształcenie umiejętności dawania i pomocy potrzebującym.

I

Zabawa karnawałowa

dobre obyczaje

zacieśnianie współpracy z rodzicami,

I/II

   

Walentynki – Konkurs Piosenki Polsko – Angielskiej

składanie życzeń

poznanie talentów wokalnych szkoły

okazywanie szacunku i miłości drugiej osobie

prezentowanie umiejętności wokalnych uczniów naszej szkoły, przełamywanie oporów do występów publicznych uczniów zdolnych i nieśmiałych

II

Powitanie wiosny

tradycja regionalna.

kultywowanie tradycji regionalnych,

zaangażowanie w pracę grupy

III

   

IV

Dzień Ziemi

rozwój zrównoważony

wrażliwość na estetykę środowiska,

postawa proekologiczna.

Szkolny Konkurs Tańca

poznanie talentów tanecznych szkoły

prezentowanie umiejętności tanecznych uczniów naszej szkoły, przełamywanie oporów do występów publicznych uczniów zdolnych i nieśmiałych

IV

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

demokracja,

niepodległość,

świadomość przynależności narodowej

V

Święto Patrona szkoły

uwrażliwianie uczniów na postawę i przekaz jaki dziedziczymy od Patrona – Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

uczenie postaw szacunku dla szkoły, jej znakomitej historii – kultywowanie ceremoniału,

tradycja,

okazywanie szacunku i odpowiedniej postawy dla Patrona , poszanowanie prawdy i godności, kultywowanie tradycji szkoły,

zaangażowanie w pracę grupy

V

Festyn Rodzinny/ Rajd rowerowy

wspólna zabawa,

prezentacja twórczości uczniowskiej

integracja społeczności uczniowskiej, rodziców i pracowników szkoły

V/VI

Dzień Sportu Szkolnego

wspólna zabawa,

Prezentacja sportowych talentów uczniowskich

integracja społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły, wzorce uczniowskie godne naśladowania

VI

Podsumowanie działalności sportowej w roku szkolnym 2019/2020

prezentacja sportowych talentów uczniowskich

integracja społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły

VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

wykształcenie,

praca nad sobą.

zachowanie godne naśladowania,

odpowiedni strój,

identyfikacja ze wspólnotą szkolną.

VIEfektem realizacji Programu Wychowawczego będzie absolwent:– odpowiedzialny za swoje czyny oraz stosunek do drugiego człowieka

– kulturalny – znający normy dobrego zachowania i według nich postępujący

– kreatywny, ciekawy świata i siebie

– tolerancyjny – niewyszydzający, niepiętnujący innych, wrażliwy na potrzeby innych

– odporny na patologie społeczne

– znający swoją wartość, potrafiący dokonywać rzetelnej samooceny służącej lepszemu poznaniu

siebie i samodoskonaleniu

– rozwijający swoje uzdolnienia ,pracujący nad rozwojem własnej osobowości

– świadomy konieczności stosowania postaw i zachowań ekologicznych w życiu

– szanujący dziedzictwo kulturowe (posiadający właściwy stosunek do symboli narodowych, znający

tradycję szkoły, zabytki i historię najbliższej okolicy)

– potrafiący samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, odróżniający dobro od zła,

odpowiedzialny za swoje postępowanie, dbający o własna higienę i zdrowie

– postrzegający życie jako najwyższa wartość

– potrafiący w zjednoczonej Europie wskazać wartość swojej Ojczyzny

Załącznikiem do ogólnego programu wychowawczego szkoły są plany pracy wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczych.TEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY IV

Lp.

Cele ogólne

Tematyka

Czas realizacji

Odpowiedzialni

1.

Promowanie zasad samorządności, demokracji, sprawiedliwości i wolności

1. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.

Wrzesień

Wychowawca

2.

Wpajanie kultury osobistej

i postaw prospołecznych
w kontaktach interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny
i zespołu klasowego.

2. Kto się uczy w mojej klasie?

3. Jesteśmy razem tu i teraz.

4. Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny, a kiedy trudny

5. Dzień Chłopca

6. Andrzejki – zabawa klasowa.

7. Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu.

8. Moje miejsce w rodzinie.

9. Świadomość własnych uczuć.

10. Jak znaleźć przyjaciół –
co to jest tolerancja.

11. Postawa „Best”.

12/13 Pogadanka na temat wyników nauczania i zachowania

14. Rozwiąż konflikt.

15. Święta Wielkanocne w moim domu.

16. Jaka jest kultura mojego zachowania?

17. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi ( osoby niepełnosprawne)

Październik

Październik

Październik

Wrzesień Listopad

Grudzień Luty

Marzec Marzec

Marzec

Styczeń/ czerwiec Kwiecień Marzec/Kwiec.Styczeń

Maj

Wychowawca

Wychowawca

WychowawcaWychowawca Wychowawca

Wychowawca Wychowawca

Pedagog szkolny Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

3.

Wspieranie rozwoju fizycznego
i zdrowotnego ucznia.

18. Bezpieczna droga do szkoły.

19. Bezpieczna wycieczka szkolna.

20. Jak się odżywiam?

21. Czas wolny na co dzień i od święta.

22. Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?

23. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

24. Higiena pracy w domu i szkole.

25. O szkodliwości palenia papierosów.

Wrzesień

Wrzesień

Grudzień

Luty

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Czerwiec

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

4.

Promowanie proekologicznych postaw
i zachowań uczniów

26. Dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne?

Kwiecień

Wychowawca

5.

Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie

27. Wzór dobrego nauczyciela.

28. Symbole i święta narodowe – wychowanie do wartości

29. Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?

Październik

Listopad

Maj

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

6.

Korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki.

30. Telewizja i komputer w moim życiu.

31. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych; Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z zasobów dostępnych w sieci.

Listopad

Listopad

Wychowawca

Wychowawca

TEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KL. V

Lp.

Cele ogólne

Tematyka

Czas realizacji

Odpowiedzialni

1.

Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na inne wartości europejskie

1.Wykonanie bibliografii do albumu o patronie szkoły oraz gazetki ściennej.

2.Kalendarium świąt narodowych i ich znaczenie – wychowanie do wartości

3.Święto EN- spotkanie z emerytowanym nauczycielem.

4.Rocznica wyboru Patrona naszej szkoły.

Styczeń

Listopad

Październik

Maj

Wychowawca, nauczyciel historii

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

2.

Wpajanie zasad samorządności, sprawiedliwości, demokracji i wolności

5.Wybór Samorządu Klasowego.

6.Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

Wrzesień

Wrzesień

Wychowawca

Wychowawca

3.

Promowanie kultury osobistej i postaw prospołecznych
ze szczególnym uwzględnieniem rodziny
i klasy.

7.Zajęcia integrujące klasę.

8.Wigilia klasowa.

9.Mikołajki w klasie

10.Tradycje wielkanocne.

11.Praca zawodowa naszych rodziców

12.Właściwe zachowanie i ubiór w różnych miejscach i sytuacjach.

13.Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

14.Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

15.Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób, w tym niepełnosprawnych.

Kwiecień

Grudzień

Grudzień Kwiecień

Maj

Marzec

Listopad

Kwiecień

Kwiecień

Wychowawca, pedagog szkolny

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

4.

Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia

16.Bezpieczna droga do szkoły.

17.Bezpieczna wycieczka szkolna.

18.Bezpieczne uprawianie sportów zimowych.

19.Bezpieczne uprawianie sportów letnich.

20.Higiena pracy umysłowej w domu i w szkole.

21.Uzależnienie od alkoholu.

22.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

23.Zachęcanie do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

24.Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

25/26 Pogadanka na temat wyników nauczania i zachowania

Wrzesień

Marzec

Styczeń

Czerwiec

Maj

************************* kultywowanie Październik

Marzec

Luty

Październik

Styczeń/Czerwiec

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

5.

Korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki

27.Wpływ mediów na nasze życie.

28.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

29.Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

30. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Luty

Listopad

Luty

Czerwiec

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

WychowawcaTEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KL. VI

Lp.

Cele ogólne

Tematyka

Czas realizacji

Odpowiedzialni

1.

Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia

1.Bezpieczna droga do szkoły

2.Bezpieczna wycieczka

3.Higiena pracy w domu i w szkole, higiena osobista

4.Uzależnienia: papierosy, narkotyki i alkohol

5.Udzielanie pierwszej pomocy

6.Czas wolny, nasze zainteresowania

7.Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Wrzesień

Październik

Listopad

Maj

Marzec

Czerwiec

Styczeń

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Opiekunowie PCK

Wychowawca

Wychowawca

2.

Promowanie kultury osobistej i postaw prospołecznych
w kontaktach interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem rodziny
i zespołu klasowego

8.Uczucia moje i innych

9.Przyczyny przemocy wśród uczniów

10.Jak radzić sobie
w sytuacjach przemocy

11.Wigilia klasowa

12.Tradycje świąteczne

13.Andrzejki, Mikołajki-zwyczaje

14.Moje obowiązki domowe i przeżywanie wspólnych radości i smutków

15.Bierzemy udział
w uroczystościach domowych

16.Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu

17.Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat)

18.Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów

19.Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka

20.Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku

21.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi

22.Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności osób niepełnosprawnych

23.Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec osób niepełnosprawnych.

Kwiecień

Grudzień

Marzec

Grudzień

Grudzień Listopad

Styczeń

Październik

Maj

Grudzień

Październik

Listopad

Marzec

Kwiecień

Wrzesień

Październik

Wychowawca- Pedagog szkolny Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

3.

Wpajanie zasad samorządności
i demokracji, sprawiedliwości i wolności

24.Wybór samorządu klasowego

25.Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

26.Szkoła w oczach dzieci

Wrzesień

Marzec

Luty

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

4.

Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na inne wartości europejskie.

27.Patron szkoły

28.Symbole i święta Narodowe – wychowanie do wartości

29.Dzień Edukacji Narodowej – wywiad
z nauczycielami

Maj

Listopad

Październik

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

5.

Korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki.

30.Wpływ mediów na nasze życie. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z zasobów dostępnych w sieci.

31.Plusy i minusy mediów w życiu codziennym

32.Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;

33.Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

Kwiecień

Kwiecień

Luty

Czerwiec

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

WychowawcaTEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KL. VII

Lp.

Cele ogólne

Tematyka

Czas realizacji

Odpowiedzialni

1.

Zdrowie edukacja zdrowotna

1.Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje

2. Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów

3.Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań

4.Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału

5.Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Listopad

Październik

Listopad

Maj

Marzec

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

2.

Relacje kształtowanie postaw społecznych

6. Wybór samorządu klasowego

7. Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron

8.Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności

9.Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

10. Moja postawa szacunek i zrozumienie wobec osób niepełnosprawnych.

11. Budujemy atmosferę zaufania w klasie.
12. Jak zjednać sobie przyjaciół?
13. Dzień Chłopaka

Wrzesień

Kwiecień

Grudzień

Styczeń

Listopad

Październik

Styczeń

Wrzesień

Wychowawca

Wychowawca- Pedagog szkolny

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, zespół klasowy

3.

Kultura wartości, normy

i wzory zachowań

14. Nasz Patron szkoły – wzór do naśladowania

15. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – wychowanie do wartości.

16.Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności

17.Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość

17.Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

18.Wszyscy jesteśmy tacy sami.

19. Czy jestem tolerancyjny?

20.Wszyscy jesteśmy Europejczykami.

21.Poznajemy instytucje stojące na straży praw człowieka.

Maj

Listopad

Kwiecień

Marzec

Luty

Wrzesień

Październik

Maj

Grudzień

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, Rzecznik Praw Ucznia

4.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań

ryzykownych (problemowych)

22.Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie

23.Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich

24.Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym

25.Rozwijanie umiejętności 26. Pozytywne myślenie- co mi to daje?
27. Ja, w środowisku do którego należę ,moje miejsce w rodzinie, w gronie kolegów,
społeczności szkolnej.
28. Emocje i ich związek z przeżywaniem określonych sytuacji.

29.Jak bezpiecznie korzystać z internetu.
30. Czego nie mogę robić gdy surfuję w internecie. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z zasobów dostępnych w sieci.

31.Strony, które warto polecić – surfuję z głową.

Czerwiec

Listopad

Październik

Luty

Grudzień

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, pedagog szkolny

Wychowawca, informatyk

Wychowawca, policjant

Wychowawca

TEMATYKA I HARMONOGRAM GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KL. VIII

Lp.

Cele ogólne

Tematyka

Czas realizacji

Odpowiedzialni

1.

Zdrowie edukacja zdrowotna

1.Zasady udzielania pierwszej pomocy.

2. Narkotyki- szczęście czy pułapka.

3. Hobby zamiast nałogów.

4. Choroby XXI wieku – czy można ich uniknąć?

5. Wysiłek fizyczny źródłem sprawności i prawidłowych czynności organizmu.

6. Alkohol i inne substancje uzależniające.

7. Co to jest stres? – objawy stresu.

Listopad

Październik

Listopad

Maj

Marzec

Styczeń

Wrzesień

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

2.

Relacje kształtowanie postaw społecznych

8. Wybory samorządu klasowego, ustalamy kontrakt klasowy.

9. Planujemy pracę klasy w roku szkolnym 2019/2020.

10. Klasowy Dzień Chłopca – Mister klasy.

11. Moje plany dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

12. Jakie są szanse realizacji moich planów w naszym regionie?

13. Droga, formy i kanały komunikowania się ludzi.

14. Andrzejki-wróżby.

15. Klasowe mikołajki.

16. Wigilia – znaczenie tradycji w moim domu.

17. Wspólnie odpowiadamy za wyniki w nauce i zachowaniu.

18. Podsumowanie I półrocza – samoocena.

19. Fikcja w mediach.

20. Odpowiedzialność za wyniki w nauce i zachowaniu oznaką dorosłości.

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Grudzień

Styczeń

Październik

Listopad

Grudzień

Grudzień

Październik

Luty

Kwiecień

Listopad

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Pedagog szkolny

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, zespół klasowy

Wychowawca

Wychowawca

zespół klasowy

Wychowawca

Wychowawca

zespół klasowy

3.

Kultura wartości, normy

i wzory zachowań

21.Samoocena swoich mocnych i słabych stron.

22. Sylwetka wielkiego Polaka- Nasz Patron szkoły – wzór do naśladowania

23. Czy jesteś asertywny?

24. 11 listopada- znaczenie tego dnia dla młodego człowieka – wychowanie do wartości

25. Wigilia – znaczenie tradycji w moim domu.

26. Współcześni idole młodzieży.

27. Walory turystyczne naszej gminy.

Maj

Maj

Marzec

Listopad

Grudzień

Październik

Maj

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, zespół klasowy

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

4.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań

ryzykownych (problemowych)

28. BHP w szkole i poza szkołą.

29. Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z zasobów dostępnych w sieci.

30. Różne pokolenia a ich plany i konflikty.

31. Jak skutecznie odmówić?- umiejętności społeczne.

32. Rozwiązujemy problemy- sposoby rozwiązywania konfliktów.

33. Plany na wakacje – bezpieczeństwo w czasie wakacji.

Wrzesień

Marzec

Marzec

Luty

Kwiecień

Czerwiec

Wychowawca

Wychowawca

informatyk

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, zespół klasowy