Szczegółowa klauzula informacyjna

Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania1 danych osobowych2 uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów

I. Administrator Danych Osobowych.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce, ul. Listopadowa 18, 46-320 Praszka.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email:
psp3praszka@wp.pl,
telefonicznie pod numerem: 34 3591 – 032
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. Inspektor Ochrony Danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon 34/3592-482 lub email iod@praszka.pl
III. Cele, kategorie, podstawy prawne oraz termin zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator przetwarza dane osobowe ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia przede wszystkim w celach wynikających z realizacji obowiązku szkolnego. Dane osobowe ucznia są niezbędne do wystawienia świadectw, oceny jego wiedzy oraz umiejętności, przeprowadzenia obowiązkowych testów i egzaminów – w tym zewnętrznych (cele wychowawczo – dydaktyczne), prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji – w tym dziennika elektronicznego a także wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej. Dane rodziców (prawnych opiekunów) są niezbędne do kontaktu z nimi.
Podanie danych, o których mowa w przedmiotowym akapicie jest wymogiem ustawowym i jesteś zobowiązany jako rodzic (opiekun prawny) do ich podania.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu określonym w ustawach (Rozporządzeniu3) nie jest on zobowiązany do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, których to przedmiotowe dane dotyczą.
Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (realizacją zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego i systemu oświaty).
2. W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w innym celu niż określony w ustawie (Rozporządzeniu), wówczas zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). Przykładowo, obowiązujące przepisy prawa nie dają Administratorowi prawa do wykorzystywania danych ucznia (w tym jego wizerunku) w celu prezentowania działań szkoły, szczególnych osiągnięć ucznia (sportowych oraz edukacyjnych), jego działań na rzecz środowiska lokalnego, a także szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczącego udzielonych przez ciebie zgód na przetwarzanie danych osobowych możesz uzyskać od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
W szczególności, Administrator zbiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z:
a) uczestnictwem ucznia w konkursach i olimpiadach;
b) wykorzystaniem wizerunku ucznia;
c) uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych;
d) uczestnictwem ucznia w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach”;
e) uczestnictwem ucznia w zajęciach pozaszkolnych;
f) dobrowolnym ubezpieczeniem ucznia;
g) upoważnieniem osoby innej niż rodzic (opiekun prawny) do odbioru ucznia ze szkoły;
W przypadku wyrażenia przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzania danych, Administrator przetwarza te dane na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nie wyrażenia zgody jest brak możliwości uczestnictwa ucznia w wydarzeniach, w związku z którymi dane osobowe były zbierane lub brak możliwości wykorzystania jego wizerunku.
3. Administrator przetwarza również szczególne kategorie danych osobowych w Rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.
Administrator przetwarza szczególne kategoria danych osobowych np. dane dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia, to jest ze wzglądu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego.
Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych również na postawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody rodzica (opiekuna prawnego) – np. w przypadku uczestnictwa ucznia w zawodach sportowych.
Administrator przetwarza te dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. w przypadku uzyskanych informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które zostały przekazane (na podstawie prawa oświatowego) Dyrektorowi szkoły przez rodzica w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania metod opiekuńczo-wychowawczych.
4. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
5. Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu, w jakim Administrator zabrał dane osobowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres edukacji dziecka oraz po zakończeniu edukacji dziecka, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
IV. Informacje o kategoriach odbiorców danych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Administrator zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbiorców lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.
Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe ucznia/lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią4.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:
a) pielęgniarka albo higienistka szkolna, lekarza i lekarza dentysta, sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem
b) placówki medyczne;
c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora;
d) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
e) towarzystwa ubezpieczeniowe;
f) podmioty świadczące usługi związane z wycieczkami szkolnymi („zielonymi szkołami) takie jak schroniska, hotele, organizatorzy wycieczek;
g) inne placówki systemu oświaty, w zakresie w jakim dane mogą lub muszą być im przekazywane w związku z realizacją praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego;
h) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane ucznia i/lub dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
V. Informacje o zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych.
Dane osobowe uczniów i/lub rodziców (opiekunów prawnych) uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
VI. Informacje o uprawnieniach.
1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.
W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego